Deklaracja dostępności serwisu piwbydgoszcz.idsl.pl

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej piwbydgoszcz.idsl.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego piwbydgoszcz.idsl.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-06-12.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-22.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Część plików nie jest dostępnych cyfrowo np. pliki *.pdf z zawartością typu "obraz".

  Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  Dokumenty i strony, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Urząd nie posiada aplikacji mobilnych.

Istnieje możliwości odczytu na głos informacji tekstowych ze strony za pomocą:

  Przeglądarki EDGE wykorzystując funkcję "czytaj na głos"- skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+U.

  Ta sama funkcja programu EDGE odczytuje na głoś dokumenty *.pdf napisane tekstem a nie wstawione jako "obraz".

  W programie Word dokumentów *.doc i *.docx - skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+Spacja.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych dla powiększenia tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia  2021-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za kontakt jest , adres poczty elektronicznej bydgoszcz.miw@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 379 64 00.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy ul. Cieplicka 5, 85-377 Bydgoszcz

  Do Inspektoratu prowadzi jedno wejście od strony wewnętrznej zabudowań. Pomieszczenia inspektoratu znajdują się na pierwszym piętrze.

   

  Schody przy wejściu i na pierwsze piętro posiadają poręcze z wyłączeniem części pomiędzy wejściem głównym a wysokim parterem.

   

  Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie, który znajduje się po lewej stronie od wejścia na pierwszym piętrze.

   

  W budynku nie ma windy ani podjazdów.

   

  Dostęp do pomieszczeń dla osób na wózku - szerokość korytarza 110cm szerokość futryn 80cm.

  Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   

  W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

   

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dla osób niedosłyszących i głuchoniemych.

  Osoby niedosłyszące i głuchonieme podczas załatwiania spraw mogą skorzystać z pomocy

  tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Osoby chcące skorzystać z usługi tłumacza powinny zgłosić  co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w IWPIW Bydgoszcz. W zgłoszeniu należy wskazać metodę (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN). Zgłoszenie to należy przesłać na pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub złożyć w siedzibie urzędu.

 

Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym>>>link

[Strona główna] [Kontakt] [Klauzula Rodo]

Zmiany wprowadził: Grzempa Wojciech  czwartek, 16 maja 2024

Zmiany zatwierdził:                                  czwartek, 16 maja 2024